تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama

iphone video repair tak nama تعمیرکار آیفون تصویری تک نما در شما و غرب و شرق تهران با لولزم اصلی و قعطعات ایفون تکنما تلفن۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن نمایندگی آیفون تکنما در تهران،تعمیر ایفون تکنما – تعمیرات گوشی تکنما فروش و سیمکشی آیفون تصویری تکنما .کدهی ایفون تکنما و برطرف کردن عیب ارتباط داخلی با دیگر واحدها و تماس بان نگهبان.

خدمات آیفون تکنما تلفن دفترمرکزی ۲۲۵۸۶۱۳۵ – ۷۷۲۲۷۲۰۵ واحد تعمیرات و نماینده تکنما در استان تهران و حومه،

iphone video repair tak nama

علت زنگ خوردن ممتد ایفون تصویری 

علت زنگ خوردن پشت سرهم ایفون یکی از اتصال دو عدد از چهار سیم آیفون تصویری باعث زنگ خوردن ممتد آن میشود و یا

شاستی زنگ پنل دم درب یکسره شده و یا  اس سه پایه شماره ۷۰۹۸ ان سوخته که با اسی کش (احتیاط شود اسی ایفون و فرمان پنل دم در از کار نیافتد)در حالت فشار گیر کرده است با استفاده از دستگاه عیب یاب دیجیتال ایفون میتوان این مشکل ای۶فون برطرف کرد.

جهت موازی کردن دو آیفون سیماران و یا کوماکس و دیگر آیفونهای چهار سیمه توجه کنید که اگر یکی از آیفونها خاموش باشد آیفون دیگر زنگ ممتد خواهد زد.

توجه کنید که در پشت آیفون تکنما و ایفون کوماکس  دو عدد سوکت چهار سیمه موجود است که باید چهار سوکت اول به چهار سوکت اول آیفون دوم متصل گردد و سیم چهارم سوکت دوم به سیم چهارم سوکت دوم آیفون دوم متصل گردد.

 تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama توجه کنید که در هر دو آیفون چهار سیم اول به هم متصل میشود و در هر دو آیفون از چهار سیم دوم فقط سیم چهارم به هم متصل میگردد.

فروش و نصاب ایفون تکنما در محدوده شرق و تهرانپارس ۷۷۲۲۷۲۰۵ نمایندگی آیفون تکنما در تهرانپارس جهت تعمیرات و رفع خرابی ایفون تماس بگیرید.

نمایندگی آیفون تصویری تک نما در شمال تهران نیاوران -پاسداران-اندرزگو تجریش و اختیاریه تلفن ۲۲۵۸۶۱۳۵ نمایدگی تعمیرات ایفون تکنما و فروش و نصب ایفون تصویری.

خدمات آیفون تک نما در غرب تهران شهرک غرب تعمیرکار ایفون تکنما در غرب تهران ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ نمایندگی فروش و نصب و خدمات آیفون تکنما در سعادت آباد /میدان کاج سیمای ایران تعمیر ایفون تکنما در سعادت آباد بلوار دریا و اسمانها و میدان سرو تلفن ۲۲۵۸۶۱۳۵ تلفن شرکت ایفون تکنما در غرب و شمال و شرق تهران. iphone repair taknama

اتصال دو عدد از چهار سیم آیفون تصویری باعث زنگ خوردن ممتد آن میشود و یا سیمکشی ایفون مشکل دارد.

 

آیفون تصویری تکنما

 

 

 تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama جهت موازی کردن دو آیفون سیماران و یا کوماکس و دیگر آیفونهای چهار سیمه توجه کنید که اگر یکی از آیفونها خاموش باشد آیفون دیگر زنگ ممتد خواهد زد.

توجه کنید که در پشت آیفون دو عدد سوکت چهار سیمه موجود است که باید چهار سوکت اول به چهار سوکت اول آیفون دوم متصل گردد و سیم چهارم سوکت دوم به سیم چهارم سوکت دوم آیفون دوم متصل گردد.

توجه کنید که در هر دو آیفون چهار سیم اول به هم متصل میشود و در هر دو آیفون از چهار سیم دوم فقط سیم چهارم به هم متصل میگردد تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama

مشکل باز نشدن درب در آیفون ها

علت درب بازنکردن ایفون میتونه به دلیل

مشکل باز نشدن درب در آیفون های تصویری به چند عامل بستگی دارد.

الف.اگر مشکل باز نشدن درب فقط برای یک واحد است

۱. شاستی درب بازکن در آیفون معیوب است

۲. سیم مربوط به دربازکن که در همه آیفون ها متفاوت است قطع شده است.

ب. اگر مشکل باز نشدن درب در همه واحد ها مشترک است احتمالا” ای سی کدینگ و فرمان به پنل مشکل داره که اسی ۷۰۵۱ مدرینگ سه پایه تعویض و یا بجای ان از ورستور سورنی ۷۰ اهم استفاده شود.

۱. سیم دربازکن از پشت درب قطع شده که باید حتما توسط بیزر ویا دستگاه اهمتر  چک شود.

۲. رله دربازکن که هم می تواند در داخل آیفون و هم در بیرون آیفون تعبیه شده باشد(بسته به مارک پنل و کار نصاب) سوخته 

iphone video repair tak nama تعمیرکار آیفون تصویری تک نما در شما و غرب و شرق تهران با لولزم اصلی و قعطعات ایفون تکنما تلفن۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن نمایندگی آیفون تکنما در تهران،تعمیر ایفون تکنما – تعمیرات گوشی تکنما فروش و سیمکشی آیفون تصویری تکنما .کدهی ایفون تکنما و برطرف کردن عیب ارتباط داخلی با دیگر واحدها و تماس بان نگهبان.

خدمات آیفون تکنما تلفن دفترمرکزی ۲۲۵۸۶۱۳۵ – ۷۷۲۲۷۲۰۵ واحد تعمیرات و نماینده تکنما در استان تهران و حومه،

iphone video repair tak nama

علت زنگ خوردن ممتد ایفون تصویری 

علت زنگ خوردن پشت سرهم ایفون یکی از اتصال دو عدد از چهار سیم آیفون تصویری باعث زنگ خوردن ممتد آن میشود و یا

شاستی زنگ پنل دم درب یکسره شده و یا  اس سه پایه شماره ۷۰۹۸ ان سوخته که با اسی کش (احتیاط شود اسی ایفون و فرمان پنل دم در از کار نیافتد)در حالت فشار گیر کرده است با استفاده از دستگاه عیب یاب دیجیتال ایفون میتوان این مشکل ای۶فون برطرف کرد.

جهت موازی کردن دو آیفون سیماران و یا کوماکس و دیگر آیفونهای چهار سیمه توجه کنید که اگر یکی از آیفونها خاموش باشد آیفون دیگر زنگ ممتد خواهد زد.

توجه کنید که در پشت آیفون تکنما و ایفون کوماکس  دو عدد سوکت چهار سیمه موجود است که باید چهار سوکت اول به چهار سوکت اول آیفون دوم متصل گردد و سیم چهارم سوکت دوم به سیم چهارم سوکت دوم آیفون دوم متصل گردد.

 تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama توجه کنید که در هر دو آیفون چهار سیم اول به هم متصل میشود و در هر دو آیفون از چهار سیم دوم فقط سیم چهارم به هم متصل میگردد.

فروش و نصاب ایفون تکنما در محدوده شرق و تهرانپارس ۷۷۲۲۷۲۰۵ نمایندگی آیفون تکنما در تهرانپارس جهت تعمیرات و رفع خرابی ایفون تماس بگیرید.

نمایندگی آیفون تصویری تک نما در شمال تهران نیاوران -پاسداران-اندرزگو تجریش و اختیاریه تلفن ۲۲۵۸۶۱۳۵ نمایدگی تعمیرات ایفون تکنما و فروش و نصب ایفون تصویری.

خدمات آیفون تک نما در غرب تهران شهرک غرب تعمیرکار ایفون تکنما در غرب تهران ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ نمایندگی فروش و نصب و خدمات آیفون تکنما در سعادت آباد /میدان کاج سیمای ایران تعمیر ایفون تکنما در سعادت آباد بلوار دریا و اسمانها و میدان سرو تلفن ۲۲۵۸۶۱۳۵ تلفن شرکت ایفون تکنما در غرب و شمال و شرق تهران. iphone repair taknama

اتصال دو عدد از چهار سیم آیفون تصویری باعث زنگ خوردن ممتد آن میشود و یا سیمکشی ایفون مشکل دارد.

 

آیفون تصویری تکنما

 

 

 تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama جهت موازی کردن دو آیفون سیماران و یا کوماکس و دیگر آیفونهای چهار سیمه توجه کنید که اگر یکی از آیفونها خاموش باشد آیفون دیگر زنگ ممتد خواهد زد.

توجه کنید که در پشت آیفون دو عدد سوکت چهار سیمه موجود است که باید چهار سوکت اول به چهار سوکت اول آیفون دوم متصل گردد و سیم چهارم سوکت دوم به سیم چهارم سوکت دوم آیفون دوم متصل گردد.

توجه کنید که در هر دو آیفون چهار سیم اول به هم متصل میشود و در هر دو آیفون از چهار سیم دوم فقط سیم چهارم به هم متصل میگردد تعمیرکار آیفون تصویری تکنما ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ iphone repair taknama

مشکل باز نشدن درب در آیفون ها

علت درب بازنکردن ایفون میتونه به دلیل

مشکل باز نشدن درب در آیفون های تصویری به چند عامل بستگی دارد.

الف.اگر مشکل باز نشدن درب فقط برای یک واحد است

۱. شاستی درب بازکن در آیفون معیوب است

۲. سیم مربوط به دربازکن که در همه آیفون ها متفاوت است قطع شده است.

ب. اگر مشکل باز نشدن درب در همه واحد ها مشترک است احتمالا” ای سی کدینگ و فرمان به پنل مشکل داره که اسی ۷۰۵۱ مدرینگ سه پایه تعویض و یا بجای ان از ورستور سورنی ۷۰ اهم استفاده شود.

۱. سیم دربازکن از پشت درب قطع شده که باید حتما توسط بیزر ویا دستگاه اهمتر  چک شود.

۲. رله دربازکن که هم می تواند در داخل آیفون و هم در بیرون آیفون تعبیه شده باشد(بسته به مارک پنل و کار نصاب) سوخته