رفع خرابی آیفون تصویری تعمیرکار آیفون صوتی اف اف

رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف

تعمیر خرابی آیفون تصویری وآیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف تابا اف اف قدیمی الکتروپیک وتابان تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن درنزدیک منطقه شمال،شرق،غرب محدوده سعادت آباد وبلواردریا ومحدوده میدان سرووکاج تعمیرکارسیارآیفون اف اف با لوازم تعمیردرمحل تعمیرات ایفون صوتی(اف اف)درب بازکن برقی رفع خرابی صدا رفت وبرگشت صدا ایفون صوتی تابا وپیک بازنکردن درب-تعویض قفل برقی آیفون در محل شما

خدمات آیفون درمحله تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ سیمکش ایفون تصویری کوماکس تابا ایفون تصویری الکتروپیک سیماران (متخصص تعمیرات آیفون با لوازم اورجینال ضمانتی)

سیم کشی اف اف سیمکشی سیارآیفون قدیمی۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ (ازطرف نمایندگی) تعمیرات آٰیفون قدیمی تابا وآیفون صوتی الکتروپک واف اف صوتی تابان خرابی آیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف  تلفن درنردیک منطقه غرب وسعادت آباد هرمزان،سرو،کاج.

تعمیراف اف سوتی نزدیک محدوده شرق وتهرانپارس فلکه دوم وفلکه سوم تهرانپارس باقری دلاوران ۱۹۶ غربی وشرقی ری و آیفون صوتی یا اف اف  سیمکش ایفون تصویری سیم کشی اف اف سیمکشی آیفون قدیمی تعمیرات آبفون قدیمی تابا وآیفون صوتی الکتروپک.

اف اف صوتی تابان خرابی آیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن درنردیک منطقه ونزدیک محدوده شما تلفن تماس تعمیرکار متخصص ایفون تصویری و آیفون صوتی یا اف اف 

تعمیرکارسیارآیفون اف اف با لوازم تعمیردرمحل

آیفون صوتی-اف اف تعمیرات ایفون صوتی(اف اف)درب بازکن برقی رفع خرابی صدا رفت وبرگشت صدا ایفون صوتی تابا وپیک بازنکردن درب-تعویض قفل برقی آیفون در محل شما خدمات آیفون درمحله تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ سیمکش ایفون تصویری سیم کشی اف اف سیمکشی سیارآیفون قدیمی (ازطرف نمایندگی) تعمیرات آبفون قدیمی تابا وآیفون صوتی الکتروپک واف اف صوتی تابان خرابی آیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن 

رفع عیب سیمکشی آیفون صوتی

کنترل منبع تغذیه

تعمیرایفون تصویری
repair iphone vedeo

  با استفاده از اهم متر : از آنجائیکه هسته منبع تغذیه دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد ، با کمک اهم متر می توان از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمود . (پس از قطع برق و بازکردن سیم های ورودی و خروجی)

 با استفاده از ولت متر:  در شرایطی که فقط سیم خروجی از مدار خارج شده باشد می توان با استفاده از ولت متر ورودی برق و خروجی ۱۲ ولت }(۰ و ۱۲)~ ~ متناوبAC ,{DCمستقیم+,- {را کنترل نمود} با رعایت قطب های مثبت و منفی {. لازم به ذکر است روشنایی نشان دهنده نوری(LED) در صورت سالم بودن نشانه صحت کارکرد منبع تغذیه می باشد به هنگام وصل برق ورودی روشن شده و در صورتی که خروجی دچار اتصال کوتاه گردد این روشنایی بسیار ضعیف گردیده و در نهایت به سوختن هسته آن منجر می گردد . لازم به ذکر است معمولا برق ورودی در انتهای نصب و پس از کنترل کامل سیم بندیها وارد مدار شده و به منبع تغذیه وصل می گردد .  (در صورت نصب وارونه-جابجایی ترمینالهای ورودی و خروجی- منبع تغذیه، آسیب دیده و درصورت اتصال به باکس دمدری دراین حالت ولتاژ بالا وارد باکس شده ومدار دچار آسیب و سوختگی شدید در ناحیه فیبر و مدار مربوطه میگردد)

با استفاده ازلامپ ۱۲ولت راهنمای موتور سیکلت

·     لامپ ۱۲ولت راهنمای موتور سیکلت به خروجی ۱۲ ولت متناوب یا خروجی ۱۲ ولت مستقیم وصل مینماییم لامپ اگر رو شن شودمدار تا ان قسمت سالم است  

·         خروجی ۱۲ ولت متناوب جهت تامین ولتاژ و جریان مصرفی مدار درب باز کن مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت قطع ارتباط آن در سیستم درب باز کن شاهد قطع کامل مدار  می باشیم .

·         درآیفون الکتروپیک خروجی ۱۲ ولت متناوب جهت تامین ولتاژ و جریان مصرفی مدار صوتی مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت قطع ارتباط آن در سیستم صوتی شاهد قطع کامل مدار  می باشیم .  

·         خروجی ۱۲ ولت مستقیم جهت تامین ولتاژ و جریان مصرفی مدار صوتی مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت قطع ارتباط آن در سیستم صوتی شاهد قطع کامل مدار  می باشیم .

·         اگر لامپ یا{ ال ای دی }پنل درب روشن نشودایراد از منبع تغذیه یا سیمهای بین منبع تغذیه و پنل درب می باشد

 شستی زنگ  : جهت تست،بعد از قطع ولتاژ ورودی  ، می توان با اهم متر رنج اهم یا بوق عملکرد شستی را کنترل نمود .

شستی درب باز کن  : جهت تست،بعد از قطع ولتاژ ورودی  ، می توان با اهم متر رنج اهم یا بوق عملکرد شستی را کنترل نمود .ترمینالE,F

  باکس دم دری :

ترمینالA,1:مکالمه از خارج به داخل

   اختلال یا قطع شدن این سیم به اختلال مکالمه از خارج به داخل   گوشی واحد می انجامد

 ترمینالB,2 :مکالمه داخل به خارج

اختلال یا قطع شدن این سیم به اختلال مکالمه گوشیداخل واحدبه خارج   می انجامد

ترمینالC,3 :سیم منفی  مشترک 

  اختلال یا قطع شدن سیم ,C3     به اختلال کل گوشی واحد می انجامد یعنی کلیه قسمتهای مکالمه ، زنگ و} درآیفون الکتروپیک قفل{ به صورت غیر فعال در می آید

ترمینال: D,1,2,3,…زنگ اختلال یا قطع شدن این سیم به اختلال زنگ گوشی واحد می انجامد

ترمینال۴ :برگشت قفل درآیفون الکتروپیک اختلال یا قطع شدن سیم۴ به اختلال قفل گوشی می انجامد

ترمینالF,E :قسمت قفل بازکن در داخل گوشی  اختلال یا قطع شدن سیمF,E به اختلال قفل گوشی می انجامد

اگر ترمینال F,E,یا۳٫۴را بایک سیم به هم یک لحظه وصل نماییم درب بازعمل  کرد سیمکشی سالم است شستی قفل بازکن خراب است و اگر درب بازعمل  نکرد احتمالاسیمکشی معیوب است یاقفل یا سیمکشی قفل

 . قسمت قفل بازکن در داخل گوشی که با فشردن شستی قفل بازکن عمل می کند ارتباط دو سیم ۳و۴ را برقرار می کند. پس با قراردادن سیمهای اهم متر روی ترمینالهای (۳٫۴) و فشردن شستی قفل بازکن حالت اتصال کوتاه را مشاهده می کنیم .

 ترمینال L1 و L2 درآیفون الکتروپیک قفل

آیفون صوتی-اف اف

v      اتصالی سیمB B2 اتصالی سیم ,B2 C3 که در این صورت صدا از داخل به خارج قطع می باشد.

v      اتصالی سیم A1 و C3 که در این صورت صدا از خارج به داخل قطع می باشد.

 چک کردن قفل بازکن با استفاده ازلامپ ۱۲ولت راهنمای موتور سیکلت

      لامپ ۱۲ولت راهنمای موتور سیکلت به جای قفل بازکن وصل مینماییم در داخل گوشی که با فشردن شستیلامپ  اگر رو شن شودمدار تا ان قسمت سالم است  قفل بازکن خراب است

      در مواقعی که قفل بازکن به صورت یکسره عمل می کند تست سیمّF 3 وE4 یا شستی درب  بازکن انجام شود که در صورت اتصالی قفل یکسره عمل خواهد کرد.

تلفن خرابی آیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن درنردیک منطقه ونک وبلوارآفریقا ونسونمندلا یا خیابان جردن نزدیک محدوده ونک-ولیعصر وپارک وی وخیابان ملاصدرا وکردستان ونک*تعمیرکارسیارآیفون اف اف با لوازم تعمیردرمحل تعمیرات ایفون صوتی(اف اف)درب بازکن برقی رفع خرابی صدا رفت وبرگشت صدا ایفون صوتی تابا وپیک بازنکردن درب-تعویض قفل برقی آیفون در محل شما خدمات آیفون درمحله تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ سیمکش ایفون تصویری سیم کشی اف اف سیمکشی سیارآیفون قدیمی (ازطرف نمایندگی) تعمیرات آبفون قدیمی تابا وآیفون صوتی الکتروپک واف اف صوتی تابان خرابی آیفون صوتی رفع خرابی آیفون تصویری آیفون صوتی اف اف تلفن ۰۹۰۳۱۳۶۴۱۲۳ تلفن مغازه تعمیرآیفون های صوتی (اف اف قدیمی)وآیفون های تصویری باخدمات درب منزل با لوازم درجه یک باتخصصی ایفون کاروسیمکش.